Follow  Us: facebook

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ (TRINITY SECURITIES GROUP)

การติดต่อ

ที่อยู่:
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26,29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 179 Bangkok City Tower, 25th-26th,29th Floor,South Sathon Rd, Tungmahamek, Sathon, Bangkok 10120

โทรศัพท์: 0-2088-9100, 0-2343-9500

โทรสาร: 0-2088-9399

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

 

ช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

บริษัท ได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายความ ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทได้กำหนดขั้นตอนปฎิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียน ทุกเรื่องได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสม รวมทั้งบริษัทได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกที่ลูกค้าสามารถเรียกร้องความเสียหายได้โดยประหยัดค่าใช้ จ่าย และลดเวลาในการดำเนินการ โดยสามารถแจ้งผ่านฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฎิบัติงานภายใน หรือแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยตรงได้ เพื่อให้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสให้ผู้บริหารทราบ

Whistle Blowing

The Company provides various channels to receive complaints from clients and encourages interested parties to notify the Board of Directors of any issues relating to law violation, accuracy of the financial statements, defect(s) in internal control system or misconduct. In so doing, the Company sets a clear-cut procedure to ensure that every single complaint is treated seriously, fairly and properly. The Company also decided to take part in the dispute resolution through arbitration organized by the Securities and Exchange Commission which can help protect investors’ rights and can be regarded as an additional alternative for the clients to claim for damages economically within a short time. In case where any of the above issues arises, the clients and/or interested parties can give a notice through the Compliance and Internal Audit Department or directly notify any director or member of the Audit Committee who is not in the Management team so that an instruction to investigate the facts is issued and a report on fact investigation is given to the Board of Directors. In this regard, the name of the person giving the notice will not be revealed to the Management.

 

ช่องทางในการจัดส่งเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

  •  ทาง email โดยส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  ทางไปรษณีย์ นำส่งที่

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้

179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

 

ช่องทางให้นักลงทุนสอบถามข้อมูลบริษัท หรือแสดงความคิดเห็น

 ทาง email โดยส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Channels for Complaint Lodging

  • By e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • By post to:

Chairman of the Audit Committee

Trinity Securities Group

179 Bangkok City Tower, 25th-26th Floors

29 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon

     Bangkok 10120

Investors may contact the Company to request information or give comments to the Company

sending e-mails to the following e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bottom Tab Content

 

CONTACT DETAILS

HEAD OFFICE
Trinity Securities Co., Ltd.
25-26,29 th Floor Bangkok City Tower
179 South Sathon Rd., Sathon,
Bangkok 10120
Tel. 0-2088-9100, 0-2343-9500
Fax. 0-2088-9399
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BRANCHES INFO

RAMA II  BRANCH
Tel. 0-2055-4100
Fax. 0-2417-0225

PRACHANIVET BRANCH
Tel. 0-2088-9236

Fax. 0-2343-9692

AYUDHYA BRANCH
Tel. 0-2088-9379
Fax. 0-3523-2979

LOPBURI BRANCH
Tel. 0-2088-9376
Fax.0-3641-4565

 

 

 

HAD YAI  BRANCH
Tel. 0-2088-9386
Fax.0-7422-1900
 
SATUN  BRANCH
Tel. 0-2088-9368
Fax.0-7474-0201  
 
SURAT THANI BRANCH
Tel. 0-2088-9393
Fax.0-7727-5260