บริการอื่นๆ >>

 

ขออภัยค่ะ

  เนื่องจากมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เข้าใช้งานไม่ได้ในบางช่วงเวลา กรุณารอสักครู่และลองใหม่อีกครั้งค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ระบบจะกลับสู่หน้าจอหลักโดยอัตโนมัติภายใน หรือ คลิกเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

 

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

ตรวจสอบสิทธิของการจองซื้อหุ้นกรุณาเลือกรายการที่ต้องการใช้สิทธิ

 

* บริษัทฯ จะตรวจสอบเพื่อยืนยันการชำระเงินของท่าน โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ในวันทำการถัดไป
* กรณีแก้ไขรายการจะสามารถแก้ไขได้ในส่วนของวิธีการรับหุ้น และ วิธีการคืนเงินเท่านั้น ถ้าต้องการแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ บล.ทรีนีตี้ จำกัด โทร. 02-3439631 - 45

 

ตรวจสอบและยืนยันรายการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

 

รายละเอียดการชำระเงินค่าจองซื้อ :
 จำนวนเงินที่ต้องชำระ : 0.00 บาท

รายละเอียดการคืนเงินกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น :

 รับเช็คโดยสั่งจ่ายในนามผู้ถือหุ้นเท่านั้น

เงื่อนไขและข้อตกลง

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับการจัดสรรการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ และเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

รายการรอตรวจสอบการชำระเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ได้รับข้อมูลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากท่านเรียบร้อยแล้ว   โปรดดำเนินการชำระเงิน (ภายในวันที่ ) มิฉะนั้นจะถือว่าการจองซื้อไม่สำเร็จ


นำรหัส OTP ที่ท่านได้รับจากอีเมล์มาใส่ในช่อง OTP ภายใน5นาที และ กดปุ่มส่งอีเมล์

 

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซื้อได้ที่ ตรวจสอบสิทธิการจองซื้อ
* บริษัท จะทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันการชำระเงินของท่าน โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินในวันทำการถัดไป