Follow  Us: facebook

headENG1

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

Bannerการวเคราะหผมสวนไดเสย1

 

 

   

   

 

"ทรีนีตี้" ได้ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ และความยั่งยืนของบริษัทและได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เพื่อที่จะตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนี้ได้กำหนดพันธกิจ และค่านิยมซึ่งได้บ่งชี้ชัดเจน ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะดูแลรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียในหลากหลายมิติ

 

อ่านเพิ่มเติม: .

 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า นักลงทุน ผู้ถือหุ้น

 

 

 

 

"ทรีนีตี้" ให้ความสำคัญในการลงทุนเพื่อให้ลูกค้า และนักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนผ่านบทวิเคราะห์  มีการจัดการอบรม สัมมนาให้ความรู้ด้านการลงทุน คัดสรรและพัฒนาผู้แนะนำการลงทุน  และกำกับดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ

 

อ่านเพิ่มเติม: .

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

 

Bannerการดำเนนงานและการจดทำรายงาน

 

    

   

 

"ทรีนีตี้" ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและเตรียมการในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีขอบเขตของเนื้อหาที่แสดงถึงผลการดำเนินการสำคัญของบริษัท ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามรอบปีงบประมาณ และครอบคลุมถึงการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือ

 

อ่านเพิ่มเติม: .

 การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

 

 

 

 

บริษัทได้นำความรู้ ความสามารถของบุคลากร และทรัพยากรที่บริษัทมี ได้แก่ องค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มาถ่ายทอดความรู้ และ ประสบการณ์ในการลงทุน โดยทีมวิทยากรของบริษัท จัดเตรียมเนื้อหา ที่เข้าใจง่าย และนำไปเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (Stakeholders) ได้แก่พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง คู่ค้า และนักลงทุนทั่วไป  โดยไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักลงทุน

อ่านเพิ่มเติม: .