Follow  Us: facebook

headENG1

การวเคราะหผมสวนไดสวนเสย

Bannerการวเคราะหผมสวนไดเสย1

 

 

   

   

"ทรีนีตี้" ได้ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ และความยั่งยืนของบริษัทและได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เพื่อที่จะตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนี้ได้กำหนดพันธกิจ และค่านิยมซึ่งได้บ่งชี้ชัดเจน ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะดูแลรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียในหลากหลายมิติ

อ่านเพิ่มเติม: .

 
    

"ทรีนีตี้" ให้ความสำคัญในการลงทุนเพื่อให้ลูกค้า และนักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนผ่านบทวิเคราะห์  มีการจัดการอบรม สัมมนาให้ความรู้ด้านการลงทุน คัดสรรและพัฒนาผู้แนะนำการลงทุน  และกำกับดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ

 

อ่านเพิ่มเติม: .

การดำเนนงานและการจดทำรายงาน

Bannerการดำเนนงานและการจดทำรายงาน

 

        

"ทรีนีตี้" ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและเตรียมการในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีขอบเขตของเนื้อหาที่แสดงถึงผลการดำเนินการสำคัญของบริษัท ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามรอบปีงบประมาณ และครอบคลุมถึงการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือ

 

อ่านเพิ่มเติม: .

 

  

บริษัทได้นำความรู้ ความสามารถ จุดแข็ง ของบุคลากร และทรัพยากรที่บริษัทมี ได้แก่ องค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มาถ่ายทอดความรู้ และ ประสบการณ์ในการลงทุน และความสามารถในการถ่ายทอด ความมุ่งมั่น เต็มใจ ของบุคลากรที่ต้องการจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยทีมวิทยากรของบริษัท ได้จัดเตรียมเนื้อหา ที่เข้าใจง่าย และนำไปเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (Stakeholders) ได้แก่พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง คู่ค้า และนักลงทุนทั่วไป  โดยไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักลงทุน

อ่านเพิ่มเติม: .