Follow Us: facebook
 นโยบายภาพรวม
 TrinityDNA1   

 

ทรีนีตี้ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและนักลงทุนในหลากหลายด้าน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมรวมถึงการป้องกันการคอร์รัปชั่น

อ่านเพิ่มเติม...

การดำเนนงานและการจดทำรายงาน

Bannerการดำเนนงานและการจดทำรายงาน

 

        

"ทรีนีตี้" ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและเตรียมการในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีขอบเขตของเนื้อหาที่แสดงถึงผลการดำเนินการสำคัญของบริษัท ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามรอบปีงบประมาณ และครอบคลุมถึงการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือ

 

อ่านเพิ่มเติม...

การวเคราะหผมสวนไดสวนเสย

Bannerการวเคราะหผมสวนไดเสย1

 

 

   

   

"ทรีนีตี้" ได้ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ และความยั่งยืนของบริษัทและได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เพื่อที่จะตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนี้ได้กำหนดพันธกิจ และค่านิยมซึ่งได้บ่งชี้ชัดเจน ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะดูแลรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียในหลากหลายมิติ

อ่านเพิ่มเติม...

 ความรบผดชอบตอลกคาและนกลงทน3
 Bannerความรบผชอบตอลกคา   

"ทรีนีตี้" ให้ความสำคัญในการลงทุนเพื่อให้ลูกค้า และนักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนผ่านบทวิเคราะห์  มีการจัดการอบรม สัมมนาให้ความรู้ด้านการลงทุน คัดสรรและพัฒนาผู้แนะนำการลงทุน  และกำกับดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 2