Follow  Us: facebook
bannerนายหนา2 

PicBrokerage

  

"ทรีนีตี้" ให้คำปรึกษา และแนะนำการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมถึงให้บริการด้านธุรกรรมยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ และเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใต้ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิ ภาพ ด้วยทีมงานผู้แนะนำการลงทุนที่มีประสบการณ์ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม: นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

bannerวาณชธนกจ1

 

PicIB

 

  

"ทรีนีตี้" ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงิน และวาณิชธนกิจเต็มรูปแบบโดยบริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินควบคู่กับการเป็นนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และนำเสนอบริการที่เอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม: วาณิชธนกิจ

bannerกองทน1

PicWealth

 

  

"ทรีนีตี้"ให้บริการด้าน Wealth Management ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนอย่างครบวงจร ตามความต้องการที่หลากหลายทั้งกองทุนส่วนบุคคล (Wealthy Portfolio) และกองทุนรวม (Mutual Fund) ที่บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศ 11 แห่ง

 

อ่านเพิ่มเติม: WealthManagement_TH

bannerSBL1
PicStockBorrow    "ทรีนีตี้" ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) กล่าวคือ เป็นคู่สัญญาในการขอยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ให้ยืม นำไปให้แก่ลูกค้าผู้ขอยืม เพื่อนำไปขายชอร์ตในบัญชี Credit Balance โดยที่มี "ทรีนีตี้ "เป็นคู่สัญญากับลูกค้าทั้งสองฝ่าย

อ่านเพิ่มเติม: บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์-sbl