Follow  Us: facebook
ตราสารหนี้
PicFI    "ทรีนีตี้" ให้บริการรับซื้อและขายตราสารหนี้ เป็นที่ปรึกษาการลงทุนในตราสารหนี้ รับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ และเป็นนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ตั๋วเงินที่มีธนาคารอาวัล หรือรับรอง

อ่านเพิ่มเติม: .